STATUT
CZĘSTOCHOWSKIE  STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  “PERASADA”

(tekst jednolity – stan prawny na dzień 11.06.2019 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1.

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych CZĘSTOCHOWSKIE  STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „PERASADA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszego Statutu i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną. 

 § 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Częstochowa.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków a także współpracować z firmami i instytucjami.

 § 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

 § 5.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści i kształcie ustalonych przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 § 6.

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a) wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie,

b) integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

c) podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

d) działania na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

e) działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

f) szkolenia, doradztwo oraz inne aktywne formy wsparcia mające na celu podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem,

g) aktywne formy poszukiwania zatrudnienia dla osób wykluczonych lub zagrożonym wykluczeniem społecznym,

h) prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację i rekreację,

i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji  osób niepełnosprawnych, ich

j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

k) promocję oraz wspieranie idei wolontariatu,

l) prowadzenie różnych form działalności kulturalnych i artystycznych,

m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

n) propagowanie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i ekologii,

o) tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom starszym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),

p) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,

q) wspieranie kształcenia i późniejszej aktywizacji zawodowej m.in. pielęgniarek, opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych,

r) współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej, pozarządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą,

s) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

t) reagowanie na problemy wynikające z bieżących potrzeb w sektorze pomocy społecznej.

3. Przedmiotem  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

c) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych,

e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

f) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,

g) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,

h) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

i) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

j) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

k) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

l) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

m) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

n) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

o) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

p) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

q) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.

r) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,

s) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu

t) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną,

u) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.

4. Przedmiotem  odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami     psychicznymi,

b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

c) usuwa się

d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych,

e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

f) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

g) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych,

h) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

j) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

k) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

l) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

m) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.

n) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,

o) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu

p) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną,

q) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.

5. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

a) 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna,

b) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

c) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

d) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych,

e) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,

f) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

g) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

h) 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży lub Internet.

 Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 § 7

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 § 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym nie posiadającym miejsca zamieszkania w Polsce.

 § 9

1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu

 § 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

a) swoją aktywnością wspierać działalność Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) włączać się w działania i organizowane akcje,

d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

e) przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

f) wspierać materialnie Stowarzyszenie poprzez:

– wniesienie opłaty wpisowej,

– regularne opłacanie składek członkowskich.

 § 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, poprzez:

a) korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego,

b) składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) korzystanie z bazy będącej w dyspozycji Stowarzyszenia,

d) korzystanie nieodpłatne z urządzeń technicznych,

e) korzystanie z innych możliwości oferowanych członkom przez Stowarzyszenie tj.: poradnictwo i szkolenia.

 § 12

1. Członkostwo członka zwyczajnego wygasa na skutek:

a) pisemnej rezygnacji,

b) wykluczenia przez Zarząd w wyniku:

– działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

– nieuczestniczenia bez istotnej przyczyny w pracach Stowarzyszenia,

– zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,

– pisemnego umotywowanego wniosku Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, bądź utraty pełnej zdolności  do czynności prawnych,

d) śmierci członka będącego osobą fizyczną,

e) likwidacji członka będącego osobą prawną,

2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź skreślenia członkowi przysługuje odwołanie się na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia stosownej uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków.

 §13

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, podmiot prawny lub gospodarczy deklarujący wspieranie statutowych celów i działalności Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia zawierającego: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis         z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wykreślenie członka wspierającego Stowarzyszenia następuje w trybie przewidzianym    w § 12 ust.1 Statutu.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia oraz korzystania z praw członka wspierającego określa Zarząd.

 § 14

1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, szczególnie zasłużony w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz inne osoby popierające cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 12 ust. 1 lit. a – c.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 § 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 § 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

5. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu i określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalanie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) ustalanie wysokości składek członkowskich,

h) ustalanie dla członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

l) nadawanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

9. Odwołanie Prezesa członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej  większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 § 18

W okresie pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd.

 § 19

1. Zarząd liczy 4 osoby wybrane w głosowaniu tajnym, przy czym Prezesa Zarządu wybiera ze swojego grona Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzą:

– Prezes,

– Zastępca Prezesa,

– Skarbnik,

– Sekretarz.

3. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz czuwa nad wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia.

4. Zastępca Prezesa zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności oraz prowadzi sprawy  powierzone mu przez  Zarząd.

5. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansową i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, prowadzi ewidencję opłat składek członkowskich, przygotowuje projekty preliminarzy.

6. Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, przygotowuje projekty sprawozdań, prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia.

7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

8. Członkowie Zarządu mogą posługiwać się pieczęciami imiennymi z określeniem pełnionych funkcji.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

h) nadzorowanie prawidłowej działalności statutowej Stowarzyszenia,

i) pozyskiwanie funduszy na wykonywanie celów statutowych Stowarzyszenia,

j) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

k) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

11. Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.

13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

14. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej  wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

15. Wynagrodzenia członków Zarządu są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16. Stowarzyszenie zarządzane jest w sposób demokratyczny. W przypadku zatrudnienia pracowników (m.in. na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną) osoby te wybierają ze swojego grona przedstawiciela, który ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu
z głosem doradczym.

 § 20

1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w wyniku:

– rezygnacji,

– ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

– odwołania,

– śmierci.

2. Walne Zebranie Członków ma prawo zawiesić członka Zarządu. W przypadku zawieszenia co najmniej dwóch członków Zarządu, stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3.

3. W wypadku postawienia przez Komisję Rewizyjną wniosku o odwołanie Zarządu lub osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od postawienia takiego wniosku Zarządowi.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 § 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli wewnętrznej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdania finansowe i merytoryczne sporządzane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 § 22

 Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz do roku, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.

4. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu  z głosem doradczym.

5. Zwoływanie Walnego Zebrania w trybie określonym w § 20 ust.3.

6. Wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie z listy członków.

7. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

 § 23

W przypadku ustąpienia jednego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 § 24

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) pozyskane dotacje, granty i subwencje,

d) środki pochodzące z ofiarności publicznej,

e) wpływy z loterii, zbiórek ulicznych,

f) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

g) odsetek od kapitału i lokat

h) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

i) inne wpływy uzyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. Wszystkie dochody niezależnie od źródeł pochodzenia przechowuje się w kasie lub na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 § 25

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych, na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia  po spełnieniu wymagań przepisów prawa. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wtedy wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie podlega podziałowi między członków Stowarzyszenia.  

3. Nie jest dopuszczalne:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia   w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów i pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakup przez Stowarzyszenie, na szczególnych zasadach, towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 § 26

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

 § 27

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz zawieranie umów i zobowiązań, a także udzielanie pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymaga dwóch podpisów: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu a w razie nieobecności Prezesa Zastępcy Prezesa oraz Członka Zarządu.

 

§ 28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 29

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 § 30

W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmie odrębne Uchwały  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Skip to content