REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach Nordic Walking organizowanych przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”, w ramach projektu „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – Marsz po zdrowie Seniorów w Częstochowie”.

1. Celem zajęć jest popularyzacja Nordic Walking jako formy rekreacji ruchowej dla Seniorów oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

2. Organizator: Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA” w ramach projektu „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej – Marsz po zdrowie Seniorów w Częstochowie”.

3. Termin: każdy wtorek o godz. 11.00 oraz każdy czwartek o godzinie 18.00 przez okres od 1 września do 11 października 2016 roku.

4. Miejsce spotkań: Lasek Aniołowski – zbiórka od strony Promenady.

5. Organizator rości sobie prawo do przełożenia zajęć na inny termin w razie niesprzyjających warunków pogodowych.

6. Organizator, posiadając bazę telefonów od osób zainteresowanych, będzie informował poprzez sms oraz stronę internetową www.perasada.czest.pl o wszelkich zmianach, jak np. odwołanie zajęć, podanie nowego terminu itp.

7. Warunki uczestnictwa:
– zajęcia mają charakter rekreacji ruchowej prowadzonej w terenie otwartym i w lesie,
– prawo udziału w zajęciach mają osoby, które zgłosiły się do programu i spełniają kryteria wiekowe,
– warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie stroju oraz obuwia sportowego, własnych kijków do Nordic Walking oraz podpisanie listy obecności i akceptacji oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności.

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Skip to content