KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA a siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa KRS – 0000404813; REGON – 242821005; NIP – 9492190441. Z administratorem można skontaktować się listownie pod adresem siedziby lub za pomocą adresu e-mail: biuro@perasada.czest.pl.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:
 1. realizacji zawartej z Panią/em umowy, której stroną jest Administrator (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np.: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Pani/a dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, przetwarzania Pani/a danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Panią/a tej zgody.
 2. Pani/a dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
 3. Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.
 4. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe.

 1. Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, PayU, Bank.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/u:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Skarga do PUODO:

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Skip to content